X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2023

Exponering för kemikalier på arbetsplatsen

Rådet är redo att inleda förhandlingar med Europaparlamentet om ett nytt initiativ för att skydda arbetstagare mot hälsorisker i samband med exponering för farliga kemikalier. Genom ändringsdirektivet om gränsvärden för bly och dess oorganiska föreningar och diisocyanater kommer nya gränsvärden att fastställas för exponering på arbetsplatsen och det säkerställer att EU:s gröna omställning inte sker på bekostnad av arbetstagarnas hälsa.

EU har länge skyddat arbetstagare från de potentiella negativa hälsoeffekterna av exponering för bly, och de insatserna intensifieras nu med tanke på den pågående omställningen till klimatneutralitet. Både bly och diisocyanater kommer sannolikt att användas vid batteritillverkning och tillverkning av elfordon, i vindkraftverk och vid byggnadsrenoveringar, vilket innebär att personer som arbetar inom dessa områden kan löpa större risk för exponering. Initiativet syftar till att avsevärt sänka de befintliga gränsvärdena för bly och att för första gången införa gränsvärden för diisocyanater.

I rådets ståndpunkt, kallad allmän riktlinje, behålls de ambitiösa exponeringsgränser som anges i kommissionens förslag, samtidigt som det införs en övergångsperiod (till och med den 31 december 2028) som ska säkerställa att medlemsländerna har tillräckligt med tid att effektivt genomföra riskhanteringsåtgärder och anpassa sina produktionsprocesser så att de uppfyller det nya biologiska gränsvärdet för bly.

Rådet har också infört särskilda bestämmelser för arbetstagare som redan har höga blyhalter i blodet till följd av tidigare exponering samt för kvinnor i barnafödande ålder. Slutligen innehåller den allmänna riktlinjen ett krav på att kommissionen ska utfärda riktlinjer för hälsokontroller, som bör inbegripa råd om hur bestämmelserna om blyhalter i blodet ska tillämpas.
Föregående artikel Mål att minska efterfrågan på gas
Nästa artikel Bättre uppgifter om miljöutsläpp från industrier
Skriv ut
101 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.