X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2022

Ett historiskt omställningspaket för arbetsmarknaden

Regeringen har idag beslutat om ett historiskt omställningspaket för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

Regeringen har idag fattat beslut om två lagrådsremisser om en reformerad arbetsrätt och ett nytt omställningsstudiestöd.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet och har sin utgångspunkt i Januariavtalet. Förslagen är i enlighet med den principöverenskommelse som arbetsmarknadens parter på den privata arbetsmarknaden gjort en begäran om till regeringen. Avsikten har från parternas sida varit att ta ett helhetsgrepp om faktorer som i kombination kan skapa flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. De har gemensamt begärt att regeringen tar fram förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i de delar som rör anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor samt att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i linje med parternas förslag i de delar som rör en ny offentlig omställningsorganisation och ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

I lagrådsremisserna föreslår regeringen bland annat:

Arbetsrätten reformeras så att arbetsgivare får ökad flexibilitet och bättre möjlighet att anpassa kompetensen efter verksamhetens behov. Arbetstagare får ökad trygghet genom bättre förutsebarhet i olika anställningsvillkor som arbetstidsmått och anställningsformer. Arbetsgivare får bland annat utökad möjlighet att göra undantag från turordningen och lägre kostnader vid uppsägning, där undantaget från turordningsreglerna utökas med en person och gränsen för arbetsgivarens storlek tas bort. Reglerna för uppsägning av sakliga skäl görs tydligare i syfte att öka förutsebarheten för arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren kommer inte längre bära lönekostnaden vid tvister om uppsägnings giltighet. Sammantaget gör reformen det lättare för små och växande företag att anställa och fastanställa Balansen mellan olika anställningsvillkor förbättras. Allmän visstid ersätts av särskild visstid som snabbare övergår till en tillsvidareanställning – tiden halveras. Vid omreglering av arbetstagares sysselsättningsgrad (s.k. hyvling) ska arbetsgivaren följa särskilda turordningsregler och arbetstagare får rätt till omställningstid i upp till tre månader. Inhyrning och heltid regleras.

Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd införs i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Det blir mycket enklare för personer som är mitt i livet och har arbetslivserfarenhet att vidareutbilda sig med hjälp av ett studiestöd som med bidrag och lån för de allra flesta kommer att motsvara minst 80 procent av personens lön. Yrkesaktiva får möjlighet att studera upp till 44 veckor (motsvarande ett år) med det nya studiestödet. I en tid när samhället och arbetsmarknaden förändras i allt högre takt till följd av bland annat digitalisering och den gröna omställningen är det viktigt att möjliggöra för yrkesverksamma att utveckla sin kompetens under yrkeslivet i ett livslångt lärande. Omställningsstudiestödet är en frihetsreform för Sveriges löntagare som nu ges nya och bättre möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Även egenföretagare kommer kunna ta del av stödet. Individen kommer själv kunna ta initiativ till kompetensutveckling och omställning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 30 juni 2022.
Föregående artikel Fyra nya särskilt farliga ämnen
Nästa artikel Förslag på ny konsumentköplag
Skriv ut
581 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.