X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2023

Euro 7 förslag om utsläpp från fordon

Rådet har antagit sin ståndpunkt (allmän riktlinje) om förslaget till förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på utsläpp och batteriers hållbarhet, också kallad Euro 7. Den nya förordningen, som för första gången omfattar personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon i en enda rättsakt, syftar till att fastställa lämpligare regler för fordonsutsläpp och ytterligare minska utsläppen av luftföroreningar från vägtransporter.

I rådets ståndpunkt görs en avvägning mellan stränga krav på fordonsutsläpp och ytterligare investeringar för industrin, vid en tidpunkt då de europeiska biltillverkarna håller på att ställa om till produktion av utsläppsfria bilar. I den allmänna riktlinjen bibehålls de befintliga utsläppsgränserna och provningsvillkoren för lätta fordon. För tunga fordon är utsläppsgränserna lägre och provningsförhållandena har anpassats något. Euro 7 innehåller också en särskild bestämmelse om stadsbussar för att säkerställa samstämmighet med det nyligen föreslagna nollutsläppsmålet för dessa fordon till 2030.

Nya regler i Euro 7

Med Euro 7 fastställs gränsvärden för andra utsläpp än avgaser, t.ex. partiklar från bromsar och däck. Förslaget omfattar dessutom minimikrav för hållbarheten i batterierna i elbilar och strängare krav på fordonets livslängd. Med de nya bestämmelserna föreskrivs också användningen av avancerad teknik och verktyg för utsläppskontroll.

Rådets mandat

Rådet föreslår ett antal pragmatiska ändringar av kommissionens förslag, samtidigt som miljö- och hälsomålen beaktas. Det innebär bland annat att

¤ befintliga provningsförhållanden och utsläppsgränser (enligt Euro 6) bibehålls för fordon i kategorierna M1 och N1 (personbilar och lätta lastbilar) i rådets ståndpunkt
¤ att utsläppsgränserna är lägre för fordon i kategorierna M2 och M3 (bussar) och fordon i kategorierna N2 och N3 (tunga nyttofordon) och att provningsförhållandena justeras något jämfört med Euro 6/VI för dessa fordon
¤ rådets text stärker anpassningen av gränsvärdena för bromspartikelutsläpp och gränsvärdena för däckens nötningsgrad till de internationella standarder som antagits av FN:s ekonomiska kommission för Europa
¤ rådet beaktar det nyligen föreslagna nollutsläppsmålet för koldioxid för stadsbussar
¤ rådet också fastställer tydliga tidsfrister för antagandet av genomförandeakter (av kommissionen) för att ge de ekonomiska aktörerna tydlighet och klarhet när det gäller rättsläget
Föregående artikel Ett första steg mot ny kärnkraft i Sverige
Nästa artikel Nya ekodesignkrav och energimärkning
Skriv ut
101 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.