X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2023

Krav på ekodesign för hållbara produkter

Rådet och parlamentet har nått en preliminär politisk överenskommelse om förslaget till förordning om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter. Den nya förordningen ersätter det befintliga direktivet från 2009 och utvidgar den nuvarande lagstiftningens tillämpningsområde (hittills begränsat till energirelaterade produkter) för att fastställa prestanda- och informationskrav för alla typer av varor som släpps ut på EU-marknaden.

Den preliminära överenskommelsen avgränsar förordningens tillämpningsområde, ger kommissionen befogenhet att vid behov fastställa villkoren för destruktion av osålda varor och förtydligar flera bestämmelser i förordningen när det gäller påföljder och e-marknadsplatser.

Ekokrav och digitala produktpass

Ekodesignförordningen skulle vara tillämplig på nästan alla produktkategorier (dvs. diskmaskiner, tv-apparater, fönster, billaddare osv.). Den ger en harmoniserad ram för fastställandet av krav för specifika produktgrupper. Tanken är att de inte bara ska vara energi- och resurseffektiva (vilket redan krävdes enligt det befintliga direktivet från 2009) utan också mer hållbara, tillförlitliga, återanvändbara, uppgraderbara, reparerbara, återvinningsbara och lättare att underhålla. Kommissionen kommer även att kunna föreslå nya krav genom delegerade akter när nya typer av produkter eller teknik så kräver.

Förordningen ska också underlätta rörligheten för produkterna på den inre marknaden. Ett nytt digitalt produktpass ska ge information om produkternas miljöhållbarhet. Det ska hjälpa konsumenter och företag att göra välgrundade val när de handlar och hjälpa myndigheterna att utföra inspektioner och kontroller på ett bättre sätt. I förslaget fastställs också bestämmelser om öppenhet och att det ska vara förbjudet att förstöra osålda konsumentprodukter.

Överenskommelsens huvudinnehåll

Tillämpningsområde


Den preliminära överenskommelsen utesluter motorfordon från de produktgrupper som omfattas av denna förordning i de fall där dessa redan regleras i annan lagstiftning. I enlighet med fördragen kommer inte heller produkter som påverkar försvaret eller den nationella säkerheten att omfattas av tillämpningsområdet.

Kommissionens befogenhet

Avtalet ger kommissionen befogenhet att genom delegerade akter anta krav på ekodesign för produkter för att förbättra deras miljömässiga hållbarhet. Industrin, liksom de nationella förvaltningarna, kommer att ha 18 månader på sig att anpassa sig till de nya ekodesignkraven efter antagandet av den delegerade akten. I vissa vederbörligen motiverade fall kan kommissionen dock fastställa ett tidigare tillämpningsdatum.

Medlagstiftarna har också enats om att kommissionen genom genomförandeakter kommer att kunna anta obligatoriska krav för offentliga upphandlingskontrakt för att stimulera tillgång och efterfrågan på miljömässigt hållbara produkter.

Förstöring av osålda varor

Genom den allmänna riktlinjen införs ett direkt förbud mot att förstöra textilier och skodon. Små företag och mikroföretag kommer att undantas från detta förbud, medan medelstora företag kommer att omfattas av ett 6-årigt undantag. Detta förbud kommer att börja gälla två år efter det att förordningen har trätt i kraft. Kommissionen kommer också att ges befogenhet att införa nya förbud mot destruktion av andra osålda produkter genom delegerade akter.

Utvärdering

I den preliminära överenskommelsen uppmanas kommissionen att utvärdera förbättringarna vad gäller de antagna kravens miljömässiga hållbarhet, tillsammans med andra kriterier såsom deras livscykel eller miljö-, koldioxid- och materialavtryck.

Sanktioner

I den preliminära överenskommelsen fastställs vissa harmoniseringskriterier för sanktioner vid bristande efterlevnad av ekodesignkraven, men det kommer att vara upp till medlemsländernas behöriga myndigheter att avgöra vilka påföljder som ska utdömas vid överträdelser.

Internetbaserade marknadsplatser

Genom den preliminära överenskommelsen anpassas skyldigheterna för e-marknadsplatser till rättsakten om digitala tjänster när det gäller samarbete med medlemsländernas marknadskontrollmyndigheter för att se till att EU-lagstiftningen följs när det gäller produkter som säljs online.

Bakgrund

I det nuvarande ekodesigndirektivet (2009/125/EG) fastställs energieffektivitetskrav som omfattar 31 produktgrupper. Enligt kommissionens beräkningar har dessa krav lett till en besparing på 120 miljarder euro i energiutgifter och till 10 % lägre årlig energiförbrukning för de produkter som omfattas.

Det nya förslaget, som lades fram av kommissionen den 30 mars 2022, bygger på det befintliga ekodesigndirektivet, men innehåller nya krav såsom produkters hållbarhet, återanvändbarhet, uppgraderbarhet och reparerbarhet samt förekomst av ämnen som hämmar cirkularitet, energi- och resurseffektivitet, innehållet av återvunnet material, återtillverkning och materialåtervinning, koldioxid- och miljöavtryck och informationskrav, inbegripet ett digitalt produktpass.

Rådet antog sin allmänna riktlinje den 23 maj 2023.
Föregående artikel Tillgång till hälsodata i EU
Nästa artikel Nya regler för redovisning av växthusgasutsläpp från transporttjänster
Skriv ut
96 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.