X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2022

Luftföroreningar orsakar förtida dödsfall

Luftföroreningar beräknas orsaka 6 700 förtida dödsfall i Sverige varje år. Det visar den senaste studien som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Varje dödsfall uppskattas motsvara en förlust av tio levnadsår.

I uppdraget ingick att uppskatta de samhällsekonomiska hälsokonsekvenserna av exponering mot kvävedioxid och partiklar i storleken 2,5 respektive 10 mikrometer eller mindre (PM2,5 och PM10). Beräkningarna är baserade på årsmedel koncentrationer i urban och regional bakgrund under 2019.

Resultaten visar att i de flesta delarna av landet exponeras den svenska befolkningen för halter av kvävedioxid och partiklar som var lägre än miljömålets och miljökvalitetsnormens nivåer. Jämförs halterna i stället med WHO:s (Världshälsoorganisationens) nya uppdaterade riktvärden för luft visar resultaten att mer än 80 procent av den svenska befolkningen utsätts för halter av kvävedioxid som ligger över de rekommenderade nivåerna. Drygt 10 procent av den svenska befolkningen utsätts för halter av partiklar (PM2,5) som ligger över de rekommenderade nivåerna. Exponeringen är högst för människor som vistas och bor i centrala delar av de större städerna och generellt högre i södra Sverige.

Studien är en återkommande del av den nationella hälsorelaterade miljöövervakningen. I den tidigare studien som baserades på 2015 års data beräknades antalet förtida dödsfall till 7 600. Att den nya uppskattningen gällande dödsfall är lägre har flera orsaker. Exponeringen för kvävedioxid och partiklar har beräknats sjunka då halterna är lägre idag jämfört med tidigare. Samtidigt har nya forskningsstudier visat effekter på allt fler typer av hälsoutfall och att luftföroreningar är skadliga för hälsan även vid låga halter, särskilt för partiklar från lokala källor. Detta gör det svårt att jämföra äldre analyser med nya beräkningar av luftföroreningarnas negativa hälsoeffekter.

Parallellt med denna studie har Naturvårdsverket gett SMHI i uppdrag att uppskatta den nationella exponeringen av luftföroreningar i Sverige. SMHI använder en annan modell och metodik för att beräkna halter och exponering vilket gör det möjligt att få en högre upplösning på resultatet. Dessa två studier förväntas ge något olika resultat på grund av skillnader i metodiken. Tillsammans kommer dessa underlag ge en bättre bild av hur stora effekter luftföroreningar har på människors hälsa i Sverige. SMHI:s uppdrag ska redovisas i december 2022.
Föregående artikel Hållbar batterivärdekedja
Nästa artikel Stor satsning på infångning av koldioxid
Skriv ut
174 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.