X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2024

Mer hållbara förpackningar och mindre förpackningsavfall i EU

Rådets ordförandeskap och Europaparlamentets företrädare har nått en preliminär politisk överenskommelse om ett förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall. Syftet är att ta itu med ökningen av förpackningsavfall som genereras i EU, samtidigt som den inre marknaden för förpackningar harmoniseras och den cirkulära ekonomin främjas.

I förslaget tas hänsyn till förpackningarnas hela livscykel. Det fastställs krav för att säkerställa att förpackningar är säkra och hållbara genom krav på att alla förpackningar är materialåtervinningsbara och att förekomsten av potentiellt skadliga ämnen minimeras. Även krav på harmonisering av märkningar fastställs i syfte att förbättra konsumentinformationen. I linje med avfallshierarkin syftar förslaget till att väsentligt minska genereringen av förpackningsavfall genom att fastställa bindande mål för återanvändning, begränsa vissa typer av engångsförpackningar och kräva att ekonomiska aktörer minimerar de förpackningar som används.

Den aktuella överenskommelsen är preliminär i avvaktan på formellt antagande i parlamentet och rådet.

Överenskommelsens huvuddelar

Hållbarhetskrav och återvunnet innehåll i förpackningar
I texten till den preliminära överenskommelsen bibehålls de flesta hållbarhetskraven för alla förpackningar som släpps ut på marknaden och de överordnade mål som föreslagits av kommissionen.

Den skärper kraven för ämnen i förpackningar genom att införa en begränsning av utsläppandet på marknaden av förpackningar avsedda att komma i kontakt med livsmedel som innehåller perfluorerad alkylsubstanser (PFAS) över vissa tröskelvärden. För att undvika överlappning med annan lagstiftning gav medlagstiftarna kommissionen i uppdrag att bedöma behovet av att ändra denna begränsning inom fyra år från den dag då förordningen börjar tillämpas.

I den preliminära överenskommelsen bibehålls de överordnade målen för 2030 och 2040 för lägsta innehåll av återvunnet material i plastförpackningar. Medlagstiftarna enades om att undanta komposterbara plastförpackningar och plastförpackningar vars plastkomponent utgör mindre än 5 % av förpackningens totala vikt från dessa mål. Kommissionen ska se över genomförandet av målen för 2030 och bedöma om målen för 2040 är genomförbara. I överenskommelsen uppmanas kommissionen också att tre år efter förordningens ikraftträdande bedöma den tekniska utvecklingen av biobaserade plastförpackningar och, på grundval av denna bedömning, fastställa hållbarhetskrav för biobaserat innehåll i plastförpackningar.

De nya reglerna skulle minska mängden onödiga förpackningar genom att fastställa en maximal tomrumskvot på 50 % för gruppförpackningar, transportförpackningar och e-handelsförpackningar, och genom att kräva att tillverkare och importörer säkerställer att förpackningarnas vikt och volym minimeras, med undantag för skyddade förpackningsutformningar (förutsatt att detta skydd redan var i kraft den dag då förordningen trädde i kraft).

Mål för återanvändning och påfyllningsskyldigheter

I texten fastställs nya bindande mål för återanvändning för 2030 och vägledande mål för 2040. Målen varierar beroende på vilken typ av förpackning som används av aktörerna: alkoholhaltiga och alkoholfria drycker (utom vin och aromatiserade viner samt mjölk och andra lättfördärvliga drycker), transport- och försäljningsförpackningar (utom förpackningar som används för farligt gods eller storskalig utrustning och flexibla förpackningar i direkt kontakt med livsmedel) och gruppförpackningar. Kartongförpackningar är också generellt sett undantagna från dessa krav.

Genom avtalet införs ett allmänt förnybart undantag på fem år från uppnåendet av målen för återanvändning på särskilda villkor, som innebär att

  • det medlemsland som beviljar undantag med 5 procentenheter överskrider de materialåtervinningsmål som ska uppnås senast 2025 och förväntas överskrida materialåtervinningsmålen för 2030 med 5 procentenheter
  • det medlemsland som beviljar undantag är på god väg att uppnå sina mål för förebyggande av avfall
  • verksamhetsutövarna har antagit företagsplaner för förebyggande och materialåtervinning av avfall som bidrar till att uppnå de mål för förebyggande och materialåtervinning som fastställs i förordningen
De nya reglerna undantar också mikroföretag från kravet att uppnå dessa mål och inför en möjlighet för ekonomiska aktörer att bilda pooler med upp till fem slutdistributörer för att uppnå återanvändningsmålen för dryckesförpackningar.

Medlagstiftarna fastställde en skyldighet för avhämtningsföretag att erbjuda kunderna möjligheten att utan extra kostnad ta med sina egna behållare som ska fyllas med kalla eller varma drycker eller färdiglagad mat. Dessutom måste avhämtningssektorn senast 2030 sträva efter att erbjuda 10 % av produkterna i förpackningsformat som lämpar sig för återanvändning.

Retursystem

Enligt de nya reglerna måste medlemsländerna senast 2029 säkerställa separat insamling av minst 90 % per år av plastflaskor och dryckesbehållare av metall för engångsbruk. För att uppnå detta mål måste de inrätta retursystem för dessa förpackningsformat. Minimikraven för retursystemen kommer inte att gälla för system som redan fanns innan förordningen trädde i kraft, om systemen i fråga uppnår målet på 90 % senast 2029.

Medlagstiftarna enades om att lägga till ett undantag från kravet på medlemsländerna att införa retursystem om de uppnår en separat insamlingsnivå på över 80 % 2026 och om de lämnar in en genomförandeplan med en strategi för att uppnå det övergripande målet på 90 % separat insamling.

Begränsningar för vissa förpackningsformat

Genom de nya reglerna införs begränsningar för vissa förpackningsformat, bland annat plastförpackningar för engångsbruk för frukt och grönsaker, för livsmedel och drycker, smaksättare och såser inom hotell- och restaurangbranschen och för små förpackningar för kosmetika och toalettprodukter inom hotellbranschen (t.ex. flaskor för schampo eller hudlotion) samt för mycket tunna plastkassar (t.ex. de som erbjuds i matbutiker för livsmedel i lösvikt).
Föregående artikel Cirkulär ekonomi
Nästa artikel Stärkt regelverk för EU:s växtskyddslagstiftning
Skriv ut
54 Betygsätt artikel:
5.0

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.