X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2022

Nu ska viktig kemikalielagstiftning uppdateras

EU-kommissionen har presenterat förslag till ändringar i den lagstiftning som styr hur kemiska produkter ska klassificeras, märkas och förpackas. Ändringarna syftar till stärkta och tydligare regler kring information om farliga ämnen och blandningar. Förslaget ska nu förhandlas i Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

Förslaget till förändringar i CLP-förordningen handlar bland annat om:

¤ att utveckla reglerna för märkning, till exempel gällande ökad läsbarhet av etiketter, undantag för märkning av små förpackningar, samt ökad möjlighet att använda utvikbara etiketter. Förslaget innehåller även bestämmelser som gör det möjligt att frivilligt ange vissa kompletterande märkningsuppgifter digitalt
¤ att tydliggöra regler för online-försäljning
¤ att tydliggöra skyldigheten för vissa distributörer att anmäla information till giftinformationscentraler;
¤ att förbättra informationen om farliga ämnen i europeiska kemikaliemyndighetens klassificerings- och märkningsregister och utöka antalet faroklasser som prioriteras enligt lagstiftningen för EU-gemensam harmoniserad klassificering och märkning på bilaga VI till CLP-förordningen.

Förslaget som EU-kommissionen lagt fram i dag ska förhandlas i Europeiska unionens råd under det svenska ordförandeskapet som inleds i januari 2023.

EU-kommissionen har även beslutat att anta nya faroklasser för vilka det ska finnas en EU-gemensam harmoniserad klassificering och märkning. Det rör sig bland annat om ämnen som är hormonstörande, bioackumulerande, persistenta eller mobila. De nya klasserna börjar tillämpas stegvis med start år 2025.

Kort om CLP-förordningen

CLP-förordningen, förordning (EG) 1272/2008, innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter (ämnen och blandningar). Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för farliga ämnen och blandningar. CLP står för engelskans "Classification, Labelling and Packaging" (klassificering, märkning och förpackning).

Kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och förpackade enligt kraven i CLP-förordningen när de släpps ut på marknaden i EU.
Föregående artikel Starkare skydd för tropiska trädarter och groddjur
Nästa artikel EU beslut om gränsvärden för PFAS i mat
Skriv ut
164 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.