X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juli 2023

Ny förordning om batterier

Rådet har i dag antagit en ny förordning som stärker hållbarhetsreglerna för batterier och förbrukade batterier. Förordningen reglerar batteriets hela livscykel – från produktion till återanvändning och återvinning – och säkerställer att batterierna är säkra, hållbara och konkurrenskraftiga.

Europaparlamentets och rådets förordning gäller alla batterier, inklusive alla förbrukade bärbara batterier, fordonsbatterier, industribatterier, startbatterier (främst i fordon och maskiner) och batterier för lätta transportmedel (t.ex. elcyklar, elmopeder och elsparkcyklar).

En cirkulär ekonomi


De nya reglerna syftar till att främja en cirkulär ekonomi genom att reglera batterier under hela deras livscykel. I förordningen fastställs därför krav på uttjänta produkter, och även insamlingsmål och skyldigheter, mål för materialåtervinning och utökat producentansvar.

Förordningen innehåller mål för producenternas insamling av förbrukade bärbara batterier (63 procent i slutet av 2027 och 73 procent i slutet av 2030). Ett särskilt insamlingsmål införs för förbrukade batterier från lätta transportmedel (51 procent i slutet av 2028 och 61 procent i slutet av 2031).

I förordningen fastställs ett mål för återvinning av litium från förbrukade batterier på 50 procent senast 2027 och 80 procent till 2031, vilket kan ändras genom delegerade akter beroende på marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen och tillgången på litium.

Förordningen föreskriver obligatoriska miniminivåer av återvunnet material för industribatterier, startbatterier och fordonsbatterier. Dessa har inledningsvis fastställts till 16 procent för kobolt, 85 procent för bly, 6 procent för litium och 6 procent för nickel. Batterier måste ha dokumentation om återvunnet innehåll.

Materialåtervinningsgraden för nickelkadmiumbatterier har fastställts till 80 % senast 2025 och 50 % senast 2025 för andra förbrukade batterier.

Enligt förordningen ska senast 2027 bärbara batterier som ingår i apparater kunna avlägsnas och bytas ut av slutanvändaren, vilket ger aktörerna tillräckligt med tid för att anpassa utformningen av produkterna till detta krav. Detta är en viktig bestämmelse för konsumenterna. Batterier för lätta transportmedel måste kunna bytas ut av en oberoende yrkesutövare.

Rättvisa regler för alla aktörer

De nya reglerna ska förbättra den inre marknadens funktion vad gäller batterier, och säkerställa rättvisare konkurrens tack vare säkerhets-, hållbarhets- och märkningskraven.

Detta kommer att uppnås genom prestanda-, hållbarhets- och säkerhetskriterier, stränga begränsningar för farliga ämnen som kvicksilver, kadmium och bly samt obligatorisk information om batteriers koldioxidavtryck.

Genom förordningen införs märknings- och informationskrav, bland annat om batteriets komponenter och återvunnet innehåll, och ett elektroniskt ”batteripass” och en QR-kod. För att ge medlemsländerna och de ekonomiska aktörerna på marknaden tillräckligt med tid att förbereda sig kommer märkningskraven att gälla senast 2026 och QR-koden senast 2027.

Minska de miljömässiga och sociala konsekvenserna

Den nya förordningen syftar till att minska de miljömässiga och sociala konsekvenserna under batteriets hela livscykel. I förordningen fastställs därför stränga regler om tillbörlig aktsamhet för aktörer som måste kontrollera källan till råmaterial för batterier som släpps ut på marknaden. I avtalet föreskrivs ett undantag för små och medelstora företag från reglerna om tillbörlig aktsamhet.

Vad händer nu?

Rådets omröstning i dag avslutar antagningsförfarandet. Förordningen kommer nu att undertecknas av rådet och Europaparlamentet. Därefter offentliggörs den i EU:s officiella tidning och 20 dagar senare träder förordningen i kraft.

Bakgrund

Förordningen om batterier syftar till att skapa en cirkulär ekonomi för batterisektorn genom en inriktning på alla stadier av batteriers livscykel, från utformning till avfallshantering. Detta initiativ är av stor betydelse, särskilt med tanke på elektromobilitetens massiva utveckling. Efterfrågan på batterier väntas öka mer än tiofaldigt fram till 2030.

Den nya förordningen kommer att ersätta det nuvarande batteridirektivet från 2006 och komplettera den befintliga lagstiftningen, särskilt när det gäller avfallshantering.

Den 10 december 2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag till förordning om batterier. Rådet antog om en allmän riktlinje den 17 mars 2022. Europaparlamentet antog sin förhandlingsposition vid plenarsammanträdet den 10 mars 2022. Efter interinstitutionella förhandlingar nåddes en preliminär överenskommelse mellan rådets ordförandeskap och Europaparlamentets förhandlare. Resultatet av överenskommelsen antogs av Europaparlamentet vid plenarsammanträdet i Strasbourg den 14 juni 2023.
Föregående artikel En ny CBRNE-strategi
Nästa artikel Meddelande om klimat och säkerhet
Skriv ut
303 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.