X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter februari 2024

Stärkta luftkvalitets normer i EU

EU rådets ordförandeskap och Europaparlamentets företrädare har nått en preliminär politisk överenskommelse om ett förslag om att fastställa EU-luftkvalitetsnormer som ska uppnås i syfte att uppnå ett nollföroreningsmål och på så sätt bidra till en giftfri miljö i EU senast 2050. Den ska också anpassa EU:s luftkvalitetsnormer till Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer.
Överenskommelsen måste fortfarande bekräftas av båda institutionerna innan det formella antagningsförfarandet inleds.

Med de nya reglerna enades medlagstiftarna om att fastställa skärpta EU-luftkvalitetsnormer för 2030 i form av gräns- och målvärden som ligger närmare WHO:s riktlinjer och som kommer att ses över regelbundet. Det reviderade direktivet omfattar en mängd luftförorenande ämnen, bland annat fina partiklar liksom andra partiklar (PM2,5 och PM10), kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), bens[a]pyren, arsenik, bly och nickel, och fastställer specifika normer för vart och ett av dessa ämnen. Till exempel skulle årliga gränsvärdena för de föroreningar som har störst dokumenterad inverkan på människors hälsa, PM2.5 och NO2, sänkas från 25 µg/m³ till 10 µg/m³ respektive från 40 µg/m³ till 20 µg/m³.
Föregående artikel Nya regler om företagens hållbarhetsrapportering
Nästa artikel Renare sjötransporter i EU
Skriv ut
47 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.