X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter februari 2024

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2023

2023 var ett mörkt år på svensk arbetsmarknad. Antalet arbetsorsakade besvär och dödsfall visar att en god arbetsmiljö inte prioriteras tillräckligt högt. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årsredovisning.

Förra året omkom betydligt fler personer i olyckor på arbetsplatsen än 2022.

– Arbetsmiljöverkets vision är att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Varje dödsfall är en stor tragedi och ett misslyckande i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Dödsolyckorna sker främst inom samma branscher som tidigare, och det är i stort sett samma typ av händelser som orsakar dem. Det innebär att de oftast hade kunnat gå att förebygga med ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Håkan Olsson, vikarierande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Ny regelstruktur i digitalt format

Arbetsmiljöverket har under året fortsatt det stora utvecklingsarbetet med regelförnyelse där målet är att göra det lättare att hitta, förstå och använda våra regler. Huvudprincipen, när man har sorterat om föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur, har varit att skyddsnivån inte ska sänkas och att kravnivån inte ska höjas. I arbetet har arbetsmarknadens parter med flera bidragit med många givande synpunkter.

Föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur beslutades den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025. I oktober publicerades även de nya reglerna i ett digitaliserat format på av.se.

Förstärkt organisation för att motverka arbetslivskriminalitet


Under 2023 har Arbetsmiljöverket tillsammans med åtta andra myndigheter etablerat fem center mot arbetslivskriminalitet. Vi har också förstärkt vår samordnande roll genom att det nu finns en regional samordnare per center.

– Tyvärr ser vi inte någon minskning av arbetslivskriminalitetens omfattning. Problemen sprids i stället till fler branscher, vilket leder till att arbetet behöver intensifieras och utvecklas ytterligare, säger Håkan Olsson.

Ökat antal förrättningar och tillsyn av politikerstyrda organisationer

Antalet förrättningar, det vill säga främst inspektioner men även andra typer av externa besök, ökade med över 12 procent under verksamhetsåret 2023, jämfört med 2022. Även antalet förrättningar per heltidsarbetande inspektör ökade med 5 procent.

– Detta är en mycket positiv utveckling som ligger i linje med uppdraget att effektivisera vår tillsynsverksamhet och öka antalet inspektioner mot tidigare år, säger Håkan Olsson.

Under perioden 2019–2023 genomförde vi en mycket omfattande tillsynsaktivitet där vi inspekterade olika nivåer i politikerstyrda organisationer för att se hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet genomsyrar verksamheterna. Samtliga kommuner och regioner var målgrupp för aktiviteten. Vid 90 procent av inspektionerna ställde vi krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

– Det är avgörande för en god arbetsmiljö hos de offentliga arbetsgivarna att den yttersta politiska ledningen tar sitt arbetsmiljöansvar, säger Håkan Olsson.
Föregående artikel Nya gränsvärden för bly och diisocyanater
Nästa artikel PRIO-verktyget har uppdaterats
Skriv ut
119 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.