X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter December 2021

Kemikalieregler som träder i kraft 2022

Under 2022 börjar flera nya regler gälla inom kemikalielagstiftningen. Det gäller bland annat förbud mot tre allergiframkallande doftämnen i leksaker och skärpta regler om hur mycket PAH som får finnas i till exempel nya konstgräsplaner.

Nedan följer ett urval av några viktiga förbud och regler som träder i kraft under 2022.

¤ Efter den 24 februari införs nya krav för diisocyanater som är en grupp av ämnen som framför allt används för att tillverka polyuretanplaster (PUR). Många diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma hos de som utsätts för ämnena i sitt arbete. De nya kraven innebär bland annat att produkter ska vara märkta med information om att det krävs utbildning före industriell eller yrkesmässig användning.
¤ Den 1 mars blir harmoniserad faroklassificering och faromärkning bindande för 37 ämnen som förts upp på bilaga VI till CLP-förordningen. Ett exempel är ämnet diisooktylftalat (DIOP) som ofta används som mjukgörare i plast. DIOP klassificeras som reproduktionstoxiskt, med avseende på att det kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
¤ Den 1 mars blir harmoniserad faroklassificering och faromärkning också bindande för 21 ämnen vars poster i bilaga VI till CLP-förordningen har ändrats. Det gäller till exempel bly i pulverform, där EU-harmoniserad klassificering för miljöfara tillförs för alla former av metalliskt bly med en ytstorlek på mer än 5,3 cm2 per gram.
¤ Den 5 juli införs förbud mot tre allergiframkallande doftämnen i leksaker. Dessutom utökas det nuvarande kravet på märkning av leksaker som innehåller allergiframkallande doftämnen som inte är förbjudna, från 11 till 72 ämnen. Från 10 augusti gäller skärpta regler inom EU med avseende på hur mycket PAH som får finnas i granulat och täckmaterial som används som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner eller i lös form på lekplatser eller i idrottsrelaterade tillämpningar.
¤ Den 5 december börjar ett gränsvärde för innehåll av ämnet anilin i vissa leksaker att gälla. Anilin kan påverka arvsmassan och är cancerframkallande.
¤ Den 17 december blir harmoniserad faroklassificering och faromärkning bindande för ytterligare 22 ämnen som förts upp på bilaga VI till CLP-förordningen. Det gäller till exempel citronsyra och flera aktiva ämnen som används i bekämpningsmedel.
¤ Den 17 december blir harmoniserad faroklassificering och faromärkning också bindande för ytterligare 41 ämnen vars poster i bilaga VI till CLP-förordningen har ändrats. Det gäller till exempel ämnet d-limonen, som nu även har en bindande klassificering för fara vid aspiration (Asp. Tox. 1). Flera borföreningar får en ändrad klassificering med avseende på reproduktionstoxicitet i och med att de särskilda koncentrationsgränserna (SCL) har tagits bort för respektive ämne.
Föregående artikel Hållbarhetsbesked för fler bränsletyper
Nästa artikel EU närmare förbud mot PFAS-kemikalier
Skriv ut
533 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.