X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter februari 2024

Skadliga utsläpp från F-gaser och ozonnedbrytande ämnen ska minskas

EU Rådet antog två förordningar om utfasning av fluorerade gaser (f-gaser) och andra ämnen som orsakar global uppvärmning och bryter ned ozonskiktet.

Även om den befintliga EU-lagstiftningen redan har begränsat användningen av dessa gaser och ämnen avsevärt, kommer de nya reglerna att ytterligare minska utsläppen av dem i atmosfären och bidra till att begränsa den globala temperaturökningen, i linje med Parisavtalet.

Fluorerade gaser

Enligt de nya reglerna kommer förbrukningen av fluorkolväten att vara helt utfasad senast 2050. Produktionen av fluorkolväten i form av de produktionsrättigheter som tilldelas av kommissionen för att producera fluorkolväten, kommer att fasas ut till ett minimum (15 %) från och med 2036. Både produktionen och förbrukningen kommer att fasas ut utifrån en snäv tidsplan med en gradvis minskande kvottilldelning (bilagorna V och VII).

Ett fullständigt förbud införs mot utsläppande på marknaden av produkter och utrustning som innehåller fluorkolväten för flera kategorier för vilka det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart att övergå till alternativ till f-gas, däribland vissa kylskåp för hushållsbruk, vätskekylaggregat, skum och aerosoler. Det fastställs också specifika datum för fullständig utfasning av användningen av f-gaser i luftkonditionering, värmepumpar och brytare:

  • 2032 för småvärmepumpar av monoblocktyp och luftkonditionering (<12kW)
  • 2035 för delad luftkonditionering och värmepumpar, med tidigare tidsfrister för vissa typer av delade system med högre global uppvärmningspotential
  • 2030 för mellanspänningsbrytare (upp till och med 52 kV) som är beroende av f-gaser
  • 2032 för högspänningsbrytare (>52kV)
Kommissionen kommer att se över förordningens konsekvenser och effekter, bland annat genom en bedömning av huruvida det finns kostnadseffektiva, tekniskt genomförbara, och tillräckligt tillgängliga alternativ som kan ersätta f-gaser, senast den 1 januari 2030. Senast 2040 kommer kommissionen också att behöva utvärdera genomförbarheten vad gäller utfasningsdatumet 2050 för förbrukning av fluorkolväten och behovet av fluorkolväten i sektorer där de fortfarande används, med beaktande av den tekniska utvecklingen och tillgången till alternativ till fluorkolväten för de berörda tillämpningarna.

Ozonnedbrytande ämnen

Förordningen förbjuder ozonnedbrytande ämnen för nästan all användning, med strikt begränsade undantag.

Överenskommelsen innehåller ett undantag för användning av ozonnedbrytande ämnen som råmaterial för att producera andra ämnen. Kommissionen kommer att få i uppgift att regelbundet uppdatera en förteckning över ozonnedbrytande ämnen som det är förbjudet att använda som råmaterial. Ozonnedbrytande ämnen tillåts också på strikta villkor som agens i tillverkningsprocesser, i laboratorier och för brandskydd i särskilda tillämpningar, som militär utrustning och flygplan.

Genom förordningen utvidgas kravet på att ozonnedbrytande ämnen ska återvinnnas för att destrueras, återanvändas eller regenereras till att omfatta sektorer som byggnadsmaterial (isolerskum), kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning, utrustning som innehåller lösningsmedel eller brandskyddssystem och brandsläckare och annan utrustning, om detta är tekniskt och ekonomiskt genomförbart.
Föregående artikel Koldioxidutsläppen från tunga fordon ska minskas i EU
Nästa artikel Utfasning av kvicksilver i EU
Skriv ut
97 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.