X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2023

Skogsägare prioriteras när skog ska skyddas

Frivillighet bör vara en grundläggande utgångspunkt när skog skyddas formellt. Det ska bli lättare för markägare att själva ta initiativ till att skydda höga naturvärden i sin skog. Det är huvudbudskapen i nya riktlinjer från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

I juni 2022 gav regeringen Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag att se över den nationella strategin för formellt skydd av skog. I uppdraget betonar regeringen att frivilligt formellt skydd bör vara en grundläggande utgångspunkt och arbetssätt för myndigheterna. Ambitionen är att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras.

Riktlinjer för att arbeta på ett likartat sätt


Översynen av strategin väntas pågå till slutet av 2024. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket fattar sedan beslut om en reviderad strategi. Riktlinjerna ges i väntan på att den nationella strategin för skydd av skog reviderats.

- Det är viktigt att myndigheterna arbetar på ett likartat sätt med formellt skydd av skog i hela landet, även innan den reviderade strategin är på plats. Därför har Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tagit fram vägledande riktlinjer som stöd för Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas handläggare under tiden då strategin ses över och det nya arbetssättet utvecklas, säger Johan Åberg, projektledare på Skogsstyrelsen.

Markägarinitiativ ska prioriteras högre än tidigare

Den tydliga inriktningen är att formellt skydd av skog i Sverige bör ske utifrån frivillighet och vara ett huvudsakligt arbetssätt för myndigheterna. Områdets naturvärde är fortfarande utgångspunkt för urval av områden, men riktlinjerna innebär bland annat en förändring i hur ärenden prioriteras.

- Tidigare gick ärenden som gällde områden som hotas akut av skogsbruksåtgärder före markägares initiativ till formellt skydd. Nu är objekt med motsvarande naturvärden lika högt prioriterade oavsett hur ärendet initierats, säger Malin Lund, delprojektledare på Naturvårdsverket.

En målsättning är att intresseanmälningar från markägare ska öka i områden prioriterade för formellt skydd. Markägare ska enkelt kunna ta initiativ till exempelvis biotopskydd eller naturreservat och får större möjlighet att ta ansvar i arbetet med att formellt skydda skog med höga naturvärden.

Avsteg från frivillighet ska ske mer restriktivt än tidigare

Avsteg från frivillighet vid formellt skydd bör ske mer restriktivt än tidigare. Det kan bli aktuellt exempelvis om det specifika området behöver bevaras till följd av internationella åtaganden eller för andra särskilt angelägna allmänna intressen. Denna fråga, och många fler, utreds i dialog med skogliga intressenter under 2023.

Utveckling av arbetssätt sker i dialog

Under 2023 kommer utvecklingen av arbetssätt med frivilligt formellt skydd som grund att ske successivt i dialog med markägarorganisationer, skogsnäring, ideell naturvård och berörda myndigheter.

- Intresset och engagemanget är stort. Vi ser fram emot att i dialog med skogliga aktörer utveckla arbetssättet för frivilligt formellt skydd, så att markägare och myndigheter gemensamt kan ta ansvar för ett långsiktigt och funktionellt bevarande av biologisk mångfald, säger Anna Karin Cederblad, projektledare Naturvårdsverket.

Det finns regionala skillnader som ger olika förutsättningar för hur ett frivilligt formellt skydd som arbetssätt kan fungera, vilket är något som kommer utredas vidare inom uppdraget.
Föregående artikel Allt fler produkter innehåller allergiframkallande ämnen
Nästa artikel Miljöeffekterna av elektrifiering av transporter
Skriv ut
99 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.