X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2023

Miljöeffekterna av elektrifiering av transporter

Naturvårdsverket har redovisat en kunskapssammanställning om elektrifieringen av transporter på uppdrag av regeringen. Miljöeffekterna är både positiva och negativa.

Miljöeffekterna av elektrifiering av transporter sker både i Sverige och utomlands. Naturvårdsverket redovisar resultaten i en kunskapssammanställning som gjorts i regeringsuppdraget Miljöeffekter av elektrifiering av transporter.

Elektrifieringens positiva miljöeffekter

Den huvudsakliga miljöeffekten av elektrifiering av transporter är minskade klimatutsläpp från fossildrivna fordon när de ersätts med elektrifierade fordon. Hur stor denna minskning blir beror på flera faktorer, främst vilken elmix som använts vid utvinning och tillverkning av batterier och vid användning av elfordonen, men även batteri- och fordonsstorlek har betydelse. När förbränningsmotorer ersätts med elmotorer sker även en minskning av luftutsläpp i form av kväveoxider och förbränningspartiklar, samt minskning av buller vid låga hastigheter.

Elektrifieringens negativa miljöeffekter

De negativa miljöeffekterna kommer främst från gruvbrytning av kritiska metaller och mineral som behövs till både batterier och elfordon. Miljöpåverkan från gruvverksamhet sker på många olika sätt, till exempel genom utsläpp till vatten, förändrad markanvändning, utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samt genom att stora mängder avfall genereras.

Elproduktionen som gör elektrifieringen möjlig är också en källa till negativa miljöeffekter. El behövs i elfordonens hela livscykel, från gruvbrytning via användning till återvinning. De mest elintensiva faserna är utvinning och tillverkning samt användning av elfordonen. Miljöeffekterna blir mindre vid nyttjande av en elmix med lågt innehåll av elproduktion med fossila bränslen, såsom exempelvis nordisk elmix.

– Miljöeffekterna av elektrifiering av transporter sker under hela elfordonets livscykel, från brytning av metaller och mineral via användning till skrotning och återvinning, samt i flera olika delar av världen. Det är viktigt att anta ett systemperspektiv, säger Johan Stensson, handläggare på klimatavdelningen på Naturvårdsverket.

Geografisk fördelning i elfordons livscykel spelar stor roll

Utifrån nuvarande geografiska fördelning vad gäller elfordonens livscykel uppstår de positiva miljöeffekterna av övergången till elfordon framför allt i Sverige, tack vare den svenska elmixen, medan en stor del av de negativa effekterna av batteriproduktion uppstår utanför Sverige och Europa. Länder med högt fossilt innehåll i sin elmix ger upphov till stora utsläpp vid elintensiva processer som till exempel batteriproduktion. Sveriges Generationsmål i miljömålssystemet, som säger att vi inte får orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser, blir svårare att uppnå när exempelvis batteriproduktion ökar utsläppen i andra länder.
Föregående artikel Skogsägare prioriteras när skog ska skyddas
Nästa artikel Ekologisk kompensation kan bli ett styrmedel
Skriv ut
104 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.