X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2020

Brister i registrering av ämnen

En granskning av nästan 1 200 kemiska ämnen som europeiska myndigheter har gjort visar på brister i registreringen av 15 procent av ämnena. Enligt Reach-förordningen ska ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst ett ton registreras hos EU:s kemikaliemyndighet Echa.

I tillsynsprojektet, som genomfördes av Forum för tillsyn under Echa, deltog 28 länder och inspektörerna granskade hur väl företag följer reglerna om registrering i Reach-förordningen. Registrering av ämnen är obligatorisk för företag som tillverkar och importerar kemiska ämnen i minst ett ton per år, och innebär att de bland annat ska lämna uppgifter om ämnets egenskaper och information om hur ämnet kan användas på ett säkert sätt.

77 av ämnena, 6,5 procent, var inte registrerade överhuvudtaget. Projektet fann att 180 av ämnena, 15 procent, saknade någon del av den obligatoriska registreringen, till exempel en uppdaterad information om ämnets egenskaper och farobedömningar, korrekt mängd som ämnet tillverkas eller importeras i och eventuell användning som intermediär. En intermediär är ett ämne som tillverkas för och förbrukas eller används vid kemisk bearbetning för att omvandlas till ett annat ämne, och omfattas av vissa lättnader och villkor gällande registrering.

Kemikalieinspektionen deltog i tillsynsprojektet för Sveriges del och fann att inget ämne som kontrollerades i Sverige saknade registrering. 24 procent av de ämnen som Kemikalieinspektionen kontrollerade hade dock andra brister i registreringen som till exempel gällde företagens rutiner att hålla registreringen uppdaterad. De flesta av bristerna (14 procent) gällde företagens hantering av intermediär. Tillsynen på intermediärer gjordes tillsammans med länsstyrelserna och i nära samarbete med Naturvårdsverket.

Reach-förordningens regler om registrering

Den som är tillverkare eller importör ansvarar för att samla in information om egenskaper och användningar av de ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om ett ton eller mer per år. Man måste även göra en bedömning av faror och möjliga risker med ämnet. Informationen lämnas till den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa via ett registreringsunderlag. Där redovisas ämnets faror, en bedömning av riskerna med att använda ämnet och hur ämnet ska kunna användas på ett säkert sätt.
Föregående artikel Stoppregel för elcertifikatsystemet
Nästa artikel Tillfälliga regler om desinfektionsmedel förlängs
Skriv ut
558 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.