X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2022

Förbättrad insamling av matavfall kan ge mer biogas

För att uppfylla krav i EU:s avfallsdirektiv ska kommunerna senast den 1 januari 2024 samla in livsmedels- eller köksavfall som kommunen ansvarar för, genom fastighetsnära insamling och materialåtervinning. Det kan innebära att 400 000 ton mer matavfall per år från framför allt hushåll, dagligvaruhandel och restauranger kan tas om hand på ett bättre sätt i Sverige.

EU:s avfallsdirektiv ställer krav på att bioavfall ska sorteras ut och materialåtervinnas. Direktivet innehåller också mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning, bl.a. för kommunalt avfall. I dag materialåtervinns 38 procent av det kommunala avfallet i Sverige, men senast 2025 ska det öka till minst 55 viktprocent. Bioavfall från hushåll, kontor, restauranger, grossister, matsalar, catering och detaljhandelslokaler är kommunalt avfall. Naturvårdsverket uppskattar att genomförandet av EU-kraven kan innebära att 400 000 ton mer matavfall per år kan tas om hand.

– För att svensk mat ska vara klimatsmart måste vi äta upp mer av det vi producerar – i stället för att slänga det. Och genom att mer matavfall samlas in, kan det användas cirkulärt och resurseffektivt. Insamlingen har en stor potential för produktion av biogas och gödsel, eftersom de efter uppgradering kan användas som fordonsbränsle, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Vid materialåtervinning genom rötning av livsmedels- och köksavfall återvinns energin som biogas. Vidare innebär rötning eller kompostering att även växtnäring kan nyttiggöras.

Kraven träder i kraft den 1 januari 2024 i enlighet med kraven i EU:s avfallsdirektiv, men dispenser får meddelas innan detta datum. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kraven på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling. Det finns även möjlighet att ansöka om dispens från vissa av kraven.
Föregående artikel Nya föreskrifter om transport av farligt gods
Nästa artikel Nya krav på tobaksfria nikotinprodukter från årsskiftet
Skriv ut
77 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.